header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://wgkik.policki.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-12-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część publikowanych plików nie jest dostępna cyfrowo ponieważ opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Publikowane pliki pochodzą z różnych źródeł przez co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Kiełczewski, kielczewski@policki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 432 81 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru mieszcząca się na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Policach: ul. Tanowska 8, 72-010 Police, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń: drzwi otwierane automatycznie, system wzywania pomocy (call-hear), pola uwagi, oznaczenia schodów poprzez naklejenie taśm, wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy – tablice informacyjne, tabliczki dotykowo-punktowe (brajlowskie), pola uwagi, możliwość uzyskania informacji w kancelarii głównej.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracowników kancelarii głównej.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza polskiego języka migowego.

Zapewnienie komunikacji z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika kancelarii głównej urzędu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Aplikacje mobilne

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.