header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Klientów składających wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej informujemy, że:

  1. adres poczty elektronicznej przeznaczony do składania takich wniosków to kancelaria@policki.pl,
  2. obowiązujące formularze wniosków są dostępne poniżej, w sekcji PZGiK – prosimy pamiętać o dołączeniu podpisanej klauzuli RODO,
  3. wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów złożony pocztą elektroniczną będzie realizowany JEDYNIE wtedy, gdy będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby składającej wniosek, a więc musi być on podpisany przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną) lub profilu zaufanego,
  4. jednoczesne zaznaczenie postaci papierowej i elektronicznej (sekcja formularza EGiB o numerze 12) spowoduje podwójne naliczenie opłaty, ponieważ każda z tych wersji dokumentu stanowi odrębny materiał i zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne podlega osobnej wycenie,
  5. w żadnym wypadku prosimy nie dokonywać opłaty przed otrzymaniem Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), na którym będzie określona kwota oraz prawidłowy numer konta,
  6. na przelewie prosimy przywołać identyfikator Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO),
  7. dokonanie wpłaty w niewłaściwej wysokości lub na niewłaściwe konto bankowe spowoduje niewydanie zamówionych materiałów.

Zasady udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym podmiotom realizującym zadania publiczne
Plik projektu QGiS zawierający warstwy WMS i WFS z obszaru powiatu polickiego.
Arkusz danych ewidencyjnych lokali w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku
Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku
Wniosek (edytowalny) o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Komornik w formacie PDF
Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Komornik
Wniosek (edytowalny) o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca w formacie PDF
Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Microsoft Office (P wraz z załącznikami), PDF (P) z załącznikami w formacie PDF: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku)
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku

Uwaga! Jednoczesne zaznaczenie postaci papierowej i elektronicznej (sekcja formularza o numerze 12) spowoduje podwójne naliczenie opłaty, ponieważ każda z tych wersji dokumentu stanowi odrębny materiał i zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne podlega osobnej wycenie.

Wniosek o założenie kartoteki lokali/zmianę danych ewidencyjnych lokali w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku

Informacja dotycząca klasyfikacji gruntów
Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów (nie dotyczy procedury uzyskania pozwolenia na budowe)
Karta informacyjna klasyfikatora gleb
Wniosek o weryfikację kwalifikacji do wykonywania prac klasyfikatora gleb
Klauzula RODO

Opłata skarbowa od czynności złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu administracji publicznej

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w formacie:
Wytyczne dla wniosków w postaci nieelektroniczej

Wniosek dla gestorów sieci o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Narady (pdf)

Wniosek dla projektantów o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Projektant (pdf)