header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Przypominamy, iż zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2024 poz. 219), w przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału nieruchomości składającej się z co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi liczbami naturalnymi po najwyższym wykorzystanym numerze działki ewidencyjnej w obrębie ewidencyjnym.


2024-05-08


Informujemy, że weszło w życie Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


2024-01-03


W ramach realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18), w dniu 2023-11-10 nastąpiło zasilenie baz danych GESUT i BDOT500 dla JE Police - miasto.

W związku z powyższym, wyniki prac geodezyjnych wykonywanych na obszarze CAŁEGO powiatu będą przyjmowane WYŁĄCZNIE w plikach eksportu z roboczej bazy danych w formacie GML lub GIV. Dotyczy to również bazy danych EGiB.

Wykonawcy prac geodezyjnych będących w toku, w tym negatywnie zweryfikowanych (wydanych do wyjaśnienia), dla wypełnienia warunku spójności przekazanych obiektów z istniejącymi bazami danych, obowiązani są do pobrania przez i.Kerg materiału oznaczonego jako "0.1 Mapa dla wykonawcy (eksport GIV dla Delty)" i przekazania do zasobu wyników prac w formatach zgodnych z obowiązującymi przepisami.


2023-11-10


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach udostępnił usługi WMS/WFS pod następującymi adresami:

Dane aktualizowane są w cyklu dwugodzinnym

Do wyświetlenia udostępnionych danych niezbędny jest specjalny program - klient WMS/WFS, np. freeware'owe QGIS, Geoxa, Gaia. Wbudowaną funkcję korzystania z serwisów WMS mają również niektóre geodezyjne programy obliczeniowe, np. C-Geo lub Ewmapa.


Plik projektu QGiS zawierający warstwy WMS i WFS z obszaru powiatu polickiego.


2023-08-04


Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, danymi dotyczącymi właścicieli albo samoistnych posiadaczy nieruchomości są m.in. adres zameldowania na pobyt stały oraz adres pobytu stałego inny niż adres zameldowania na pobyt stały.

Adres pobytu stałego ujawnia się w ewidencji na wniosek podmiotów, których dotyczy ten adres.


2023-08-02


Informujemy, że w aplikacji GEO-INFO i.EGiB uruchomiono nową funkcjonalność.

Nazywa się Tablica ogłoszeń, jest dostępna w górnym pasku aplikacji i służy do jednokierunkowej komunikacji na linii Administrator systemu ↠ Użytkownik

Na Tablicy ogłoszeń będą zamieszczane ważne komunikaty, w tym informujące o planowanych wyłączeniach dostępu do aplikacji wynikających z konieczności przeprowadzenia prac instalacyjnych lub konserwacyjnych na bazie danych.


2023-07-06


Wykonawcom prac geodezyjnych przypominamy, że podpory, na których opierają się takie obiekty jak nawis, łącznik, balkon czy dach budynku, stanowią obiekty (EGBO) - Podpora związana z budynkiem i tak należy je wykazywać na szkicach polowych oraz definiować w roboczej bazie danych.

Również schody (w tym pojedynczy stopień) przylegające do przyziemia i położone przy wejściu do budynku wykazanego w ewidencji lub stanowiące wejście na taras (EGBT), stanowią obiekt ewidencji gruntów i budynków oznaczony kodem EGBS i tak powinny być przekazywane w plikach zasilenia bazy danych EGiB.


2023-07-03


Główny Geodeta Kraju przedstawił uszczegółowienie swojego stanowiska na temat zmiany zasad zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.


2023-06-01


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Główny Geodeta Kraju przedstawił informację na temat zmiany zasad zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.


2023-05-15


Wykonawcom prac geodezyjnych korzystającym z pełnej wersji aplikacji GEO-INFO Mapa lub GEO-INFO wMapa udostępniamy do zaimportowania zaktualizowany słownik władających sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru powiatu polickiego


2023-04-28

Przypominamy, że zgodnie z §18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, do powierzchni zabudowy NIE wlicza się powierzchni nawisów.


2023-04-03

Wykonawcom prac geodezyjnych przypominamy, że przewód kanalizacyjny niepodłączony do sieci ogólnospławnej lub deszczowej określa się jako 'l - lokalny' i tak też należy go przedstawiać na szkicach polowych oraz definiować w roboczej bazie danych.

Jeżeli przewód odprowadza wodę deszczową, obiektem kończącym sieć jest zbiornik wprowadzany do bazy danych GESUT jako Urządzenie techniczne (SUKU). W polu Informacje dodatkowe należy wprowadzić zapis zbiornik.

Przewody sieci kanalizacji lokalnej przenoszące ścieki kończą się obiektem Osadnik, szambo (SUKM) lub Przydomowa oczyszczalnia ścieków (SUKD).

Również przewód wodociągowy niepodłączony do sieci ogólnej należy klasyfikować jako 'l - lokalny'.


2023-03-15


Wykonawców prac geodezyjnych korzystających z aplikacji GEO-INFO Delta informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, nie dokonuje się segmentacji przewodów elektroenergetycznych ze względu na ich ilość.


Każdy pojedynczy przewód prowadzimy od źródła zasilania do punktu odbiorczego.
Przy większej liczbie, każdy następny przewód prowadzimy po śladzie pierwszego.


2023-02-06


W związku z okrojoną listą obiektów GESUT zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu informujemy, że wszystkie obiekty, które się w nim nie znalazły jak, np. wywietrznik, zbiornik sieci wodociągowej, mufa kablowa, złącze kablowe, zbiornik kanalizacji deszczowej, należy określać na szkicu oraz przekazywać w pliku wymiany jako Urządzenia techniczne, odpowiednio: SUKU, SUWU, SUEU, SUTU, SUKU z odpowiednim opisem w polu Informacje dodatkowe.


Studnie kanalizacyjne chłonne określamy kodem SUKS lub zestawem kodów SUPW/SUPK z opisem "chłonna" w polu Informacje dodatkowe.


2023-02-06


Wykonawcom prac geodezyjnych korzystającym z aplikacji GEO-INFO Delta przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dla obiektu Rzędna:

 • w przypadku relacji do obiektu Przewód należy stosować atrybut "Rzędna przewodu"
 • dla obiektu Obudowa ochronna przewodu stosuje się atrybut "Rzędna góry"

2023-02-01


Poniżej zamieszczono rysunki wyjaśniające użytkownikom aplikacji GEO-INFO Delta różnice pomiędzy obiektami SUKS - studnia (symbol), SUKS - studnia (powierzchnia), SUPK - komora (symbol) SUPK - komora (powierzchnia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Przedstawiono również opisy rzędnych wysokości (GUPPRZ) wraz z relacjami:


2023-01-11


Wykonawców prac geodezyjnych korzystających z aplikacji GEO-INFO Delta informujemy, że udostępniono metadane pozwalające na pracę na pobranym z pzgik pliku stanowiącym materiał "0.1 Mapa dla wykonawcy (eksport GIV dla Delty)":


2023-01-03


Wykonawcy prac geodezyjnych przekazujący do weryfikacji operaty po dniu 2022-12-20, proszeni są o podawanie na szkicach polowych kodów z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Dla wykonawców prac ewidencyjnych przygotowano formularze zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:


2022-12-16


Zgodnie z interpretacją Głownego Geodety Kraju zawartej w Informatorze Głównego Geodety Kraju, Wydanie 2 - listopad 2022, przez postać rastrową należy także rozumieć przekształcenie mapy w postaci wektorowej do jednego z formatów graficznych, najczęściej TaggedImage File Format (tiff), ale także do formatu PDF.

W związku z powyższym, do dnia 2022-12-31 włącznie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • do obliczenia opłaty za kopię mapy ewidencyjnej generowanej do pliku w formacie PDF jest stosowana pozycja nr 4 z tabeli "Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB"
 • dla mapy zasadniczej generowanej do pliku w formacie PDF podstawę naliczenia opłaty stanowi pozycja nr 1 z tabeli "Mapa zasadnicza"

Od dnia 2023-01-01 będą stosowane analogiczne zasady naliczania opłaty zgodnie ze stawkami opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


2022-11-14


W ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) została uruchomiona e-usługa


Aplikacja pozwala zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom na składanie wniosków o wydanie materiałow z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również wniosków o wydanie wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów, pobranie niezbędnych druków (formularz Wniosku, druk licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty), określenie graficznego zasięgu zgłoszenia, wybór materiałów, które przygotowane zostaną w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez Internet. Opłata za wygenerowane dokumenty może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.


Zasady obsługi aplikacji GEO-INFO i.Wniosek przedstawiono w poradnikach wideo:


2022-11-03


W ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) została uruchomiona e-usługa

 • GEO-INFO i.Rzeczoznawca https://irzeczoznawca.policki.pl, aplikacja (przeglądarka) internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na rzeczoznawców majątkowych umożliwiająca m.in. czasowy dostęp do dokumentów będących podstawą zmian ewidencyjnych (skanów dokumentów od roku 2022).

Uzyskanie dostępu do e-usługi następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie dostępu.

Poniżej zamieszczono link do edytowalnego formularza wniosku w formacie PDF:

Wniosek GEO-INFO i.Rzeczoznawca

Podpisany wniosek można złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą pod adresem: Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

Zapisany w formacie PDF wniosek, podpisany podpisem osobistym (z dowodu osobistego z warstwą podpisu elektronicznego) lub podpisem kwalifikowanym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@policki.pl


2022-09-13


Informujemy, że uzyskaliśmy interpretację Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK, z której wynika, że dla punktu granicznego stabilizowanego znakiem PLASTMARK zasadne jest przyjęcie wartości atrybutu STB = 3.

Tak więc przy określaniu typu stabilizacji punktów granicznych należy stosować następujące zasady:

 • krzyż, palik - niestabilizowany (STB = 2)
 • rurka żelazna, pręt stalowy, bolec, rurka drenarska, zaimpregnowany pal drewniany stabilizowany w terenie podmokłym, znak typu PLASTMARK - znak naziemny (STB = 3)
 • każda stabilizacja dwuelementowa - znak naziemny i podziemny (STB = 4)
 • rurka drenarska wkopana poniżej powierzchni gruntu - znak podziemny (STB = 5)
 • narożnik budynku, słupek ogrodzeniowy - szczegół terenowy I grupy dokładnościowej (STB = 6)

2022-01-26


Przypominamy, że przyjęcie operatu technicznego do zasobu kończy proces wykonania pracy geodezyjnej i po tym czasie nie można dokonywać w nim żadnych zmian. W dniu 2021-09-21 Główny Geodeta Kraju wystosował w tej sprawie pismo KN.540.33.2021.


2021-09-22


Informujemy, że prace geodezyjne zgłoszone po dniu 31 lipca 2020 r. podlegają rygorowi przepisu art. 12a ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020.2052 t.j).

Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac (zgłoszenie pracy geodezyjnej zostanie ANULOWANE z urzędu).

Zgodnie z art. 12a ust. 1c ww. ustawy, ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu danych lub dokumentów z prac, i czyni to poprzez wydanie postanowienia zgodnie z przepisami art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.


2021-07-08


Informujemy, że ponowne złożenie operatu wynikające z negatywnego wyniku weryfikacji, pociąga za sobą obowiązek ponownego złożenia przez wykonawcę prawidłowo wypełnionego Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, w którym zostaną oznaczone zakresy aktualizowanych baz danych.


2021-04-23

Użytkowników aplikacji i.Kerg prosimy o korzystanie z nowej funkcjonalności modułu weryfikacji pozwalającej na przekazywanie plików do ODGiK nie - jak dotychczas - w komentarzach, lecz za pomocą funkcji i.Kergu, która rozpoczyna się od kliknięcia na zielonym klawiszu "Zawiadomienie" po prawej stronie górnej części ekranu.


Taki sposób przekazywania plików jest wymagalny dla operatów w postaci elektronicznej zgłoszonych przez i.Kerg.

Korzystanie z funkcjonalności modułu weryfikacji przyspieszy przyjęcie operatu do pzgik i odwrotnie - przesyłanie plików w komentarzach wydłuży termin.


2021-04-22

Przypominamy, że dokument o nazwie Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych służy między innymi do poinformowania o wykonaniu prac geodezyjnych objętych zgłoszeniem W CAŁOŚCI lub W CZĘŚCI, co ma swoje konsekwencje.

Zgodnie z przepisami prawa, nie ma możliwości kontynuowania ZAKOŃCZONEJ W CAŁOŚCI pracy geodezyjnej.

Wszystkie prośby o ponowne "otwarcie" pracy geodezyjnej, dla której przekazano Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych zawierające informację o wykonaniu prac geodezyjnych W CAŁOŚCI będą traktowane ODMOWNIE a ponowne podjęcie prac geodezyjnych będzie wymagało dokonania nowego zgłoszenia prac.

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Oznacza to, że Wykonawca nie może poinformować o konieczności etapowania pracy wówczas, gdy trwa już jej weryfikacja.

WSZYSTKIE UZGODNIENIA pomiędzy wykonawcą prac geodezyjnych a organem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym dotyczące etapowania pracy geodezyjnej MUSZĄ MIEĆ FORMĘ PISEMNĄ.


2021-01-28

Wykonawców przekazujących do weryfikacji operaty w postaci cyfrowej podpisywane Profilem Zufanym prosimy o korzystanie z podpisu w formacie PAdES umożliwiającym naniesienie graficznego znaku podpisu, dzięki któremu dodatkowo widać, że dokument jest uwierzytelniony przez autora.

Podpis formatu PAdES powstaje wewnątrz pliku PDF i nie jest tworzony plik formatu XML zawierający w swej strukturze zarówno plik dokumentu jak i złożony podpis.

Format PAdES jest aktualnie domyślnym formatem do podpisywania dokumentów PDF na stronie Profilu Zaufanego i jedyne, o czym należy pamiętać, to wskazanie kursorem myszy pozycji graficznego znaku podpisu tak, żeby nie przysłaniał on treści dokumentu.

W przeciwnym wypadku graficzny znak podpisu zostanie wstawiony w miejsciu domyślnym, którym jest prawy górny róg dokumentu.


Dodatkowe dokumenty przekazywane wraz z operatem takie jak, np. zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (również podpisane cyfrowo) MUSZĄ w nazwie zawierać identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej w formacie GK.6640.X.YYYY tak, aby była możliwość powiązania ich z właściwym operatem.


2020-12-08

Użytkowników aplikacji i.Kerg oraz i.Komornik informujemy, że na liście banków obsługiwanych przez usługę płatności internetowych Paybynet działającą w schemacie przelewu bezpośredniego na konto Starostwa pojawił się mBank.

Aktualna lista banków obecnych w usłudze dostępna jest na stronie systemu płatności


2020-11-05

Wykonawców przekazujących do weryfikacji wyniki prac geodezyjnych informujemy, że dołączenie do operatu mapy do celów projektowych powoduje przeprowadzenie weryfikacji poprawności jej sporządzenia.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Głownego Geodety Kraju KN-IRP.071.99.2020 z dnia 2020-08-31:

"[...] w przypadku dołączania mapy do celów projektowych do wyników prac geodezyjnych, pozytywny wynik weryfikacji można uzyskać tylko wtedy, gdy mapa do celów projektowych nie zawiera błędów i może zostać opatrzona klauzulą wynikającą z art. 12b ust. 5 Pgik. Natomiast, jeżeli wykonawca nie chce, aby organ weryfikował jego mapę, nie przekazuje jej z wynikami pracy geodezyjnej, a na mapie przekazywanej zamawiającemu, na podstawie art. 12b ust. 5a Pgik, składa oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest równoważne klauzuli urzędowej."


Przypominamy również, że mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej złozona do klauzulowania MUSI być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym przez kierownika prac geodezyjnych (§30 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
2020-09-18

Wykonawców przekazujących operaty w postaci elektronicznej informujemy, że zostało utworzone konto poczty elektronicznej o adresie eoperat@policki.pl służące do informowania o przekazaniu operatu przez i.Kerg.

Ze względu na małą pojemność konta, proszę nie wysyłać na nie plików operatów (nie dojdą!)


2020-09-02

Wykonawców przekazujących operaty w postaci elektronicznej informujemy, że w przypadku stwierdzenia błędu (chociażby literówki) w operacie, nie są możliwe jakiekolwiek poprawki w pliku.

W takim przypadku należy sporządzić operat ponownie i ponownie go podpisać podpisem kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym.


2020-09-02

Informujemy, że Powiat Policki jest partnerem projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.


2020-06-15

Wykonawcom przekazujących wyniki prac geodezyjnych w postaci plików wsadowych formatu *.GIV przypominamy, że redakcja obiektów w Delcie powinna być wykonana zgodnie ze skalami mapy prowadzonej w PODGiK dla poszczególnych baz danych.

I tak:

 • dla obiektów bazy danych EGiB należy dokonać redakcji mapy dla skal 1:1000 oraz 1:500;
 • dla obiektów baz danych BDOT500 oraz GESUT należy redagować mapę jedynie dla skali 1:500.

2020-04-03

Informujemy, że zgodnie z linią rozwojową SIP GEO-INFO, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach znosi konieczność dokonywania rezerwacji numerów punktów granicznych przez Wykonawców prac geodezyjnych z asortymentów:

 • 126 - mapa z projektem podziału nieruchomości
 • 127 - mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
 • 128 - mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości
 • 129 - projekt scalenia gruntów
 • 130 - projekt wymiany gruntów
 • 131 - inna mapa do celów prawnych
 • 132 - rozgraniczenie nieruchomości
 • 133 - wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek

Wykonawcy przekazujący wyniki prac geodezyjnych w postaci plików wsadowych formatu *.GIV zobowiązani są do uzupełniania dla punktów granicznych jedynie atrybutu Oznaczenie w materiale źródłowym. Atrybut Numer zostanie naliczony automatycznie i uzupełniony przez system podczas importu pliku.


2020-03-10

W dniu 2019-12-06 Geodeta Powiatowy opublikował informację na temat wprowadzenia na obszarze Powiatu Polickiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.


2019-12-06

W dniu 2019-11-29 Starosta Policki opublikował informację na temat wprowadzenia na obszarze Powiatu Polickiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zasad przekazywania wyników pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci plików wygenerowanych z roboczej bazy danych (formt GIV lub GML).


2019-11-29

Informujemy, że w dniu 2019-11-20 do PZGiK został przyjęty operat techniczny sporządzony w ramach pracy geodezyjnej o identyfikatorze zgłoszenia GK.6640.1509.2019, asortyment 109 - aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).

Praca geodezyjna polegała na zmianie układu odniesienia wysokości na PL-EVRF2007-NH zgodnie z §24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247)

Numer zasobu: P.3211.2019.2987.

Z dniem 2019-12-02, po wykonaniu transformacji baz danych, obowiązującym geodezyjnym układem wysokościowym na obszarze Powiatu Polickiego jest geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, będący matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego systemu wysokościowego EVRS.

UWAGA:

 • Od dnia uruchomienia mapy zasadniczej w nowym układzie wysokościowym, weryfikacja przekazanych dokumentów i materiałów obejmuje również dostosowanie przekazanych danych do obowiązującego układu odniesienia,
 • Mapy do celów projektowych również MUSZĄ być sporządzone w układzie PL-EVRF2007-NH,
 • Dla prac geodezyjnych w toku należy ponownie pobrać materiały zasobu. DANE ZOSTANĄ WYDANE BEZPŁATNIE.

2019-11-27

Informujemy, że od dnia 10 listopada 2017 r. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach NIE WYDAJE zbiorów danych bazy danych EGiB w postaci plików formatu SWDE (*.swd). Dotyczy to również obsługi internetowej za pomocą aplikacji i.Kerg.

Zbiory danych dla pozycji cennikowych od 9.1 do 9.7 wydawane są w postaci plików formatu GML (*.gml).


2017-11-10

Wykonawcom prac geodezyjnych przekazującym do PZGiK pliki wymiany danych (GIV) dotyczące obiektów GESUT przypominamy, że:

 • przewód sieci uzbrojenia terenu przechodzi przez obiekty "GSPPRB - Punkt roboczy", "Wejście przewodu do budynku", "Urządzenia techniczne sieci..." lub "Inne obiekty techniczne GESUT".

  Tworzenie załamań przewodu na tzw. punktach XY (wierzchołki graficzne), jak również użycie w punktach załamania obiektów "GUPXPI - Punkt inny" spowoduje odrzucenie operatu w procesie weryfikacji.

  Powyższe ustalenie dotyczy również powierzchniowych elementów bazy danych GESUT, jak: szafy, komory, studzienki, włazy, stacje transformatorowe, osłony przewodów itp.

 • Do przedstawienia dolnej rzędnej wysokości komory podziemnej (patrz § 18. ust. 18 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT) służy obiekt GUPIBH - Punkt o określonej wysokości budowli (SUPS01_11), zaś dla obiektów właz, studzienka, zasuwa lub zawór itp. należy użyć obiektu GUPXSH - Punkt o określonej wysokości sieci ... (SUPS01).


2017-08-01

Wykonawcom prac geodezyjnych przekazującym do PZGiK pliki wymiany danych (GIV) dotyczące obiektów BDOT przypominamy, że obiekty, dla których żródłem pozyskania danych jest pomiar na osnowę MUSZĄ być oparte na Punktach roboczych (GSPPRB).

Tworzenie załamań obiektu na tzw. punktach XY (wierzchołki graficzne), jak również użycie w punktach załamania obiektów GSPWPS - Punkt wysokościowy sztuczny (RTPW02) lub GSPWPN - Punkt wysokościowy naturalny (RTPW01) spowoduje odrzucenie operatu w procesie weryfikacji.


2017-08-01

Wykonawcom prac geodezyjnych przekazującym do PZGiK pliki wymiany danych (GIV) dotyczące obiektów BDOT500 przypominamy, że aktualizacji podlegają również rzędne wysokości. W czasie opracowania wyników pracy geodezyjnej w roboczej bazie danych wykonawca ma obowiązek usunąć nieistniejące obiekty w tym punkty wysokościowe (RTPW01 oraz RTPW02).

Nieaktualne punkty wysokościowe, które podlegają usunięciu z bazy danych BDOT500 należy oznaczyć na mapie wywiadu terenowego.


2017-04-19

Informujemy, że w zakładce "Pliki" zamieszczono Wykaz obrębów z obszaru powiatu polickiego, na których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów


2017-03-15

Wykonawców prac geodezyjnych przekazujących do PZGiK pliki wymiany danych (GIV) informujemy, że atrybut idUzgodnienia (identyfikator uzgodnienia) obiektu GESUT należy uzupełniać w sposób zgodny z danymi ZUDP lub NK:

 • dla opinii wydanych przez dawny Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, format zapisu powinien wyglądać następująco: ZUDP XXXX/RR. Przykładowo: ZUDP 1001/13,

 • dla uzgodnień dokonanych podczas Narad Koordynacyjnych (od identyfikatora wniosku GK.6630.618.2014), format zapisu powinien wyglądać następująco: GK.6630.XXXX.RRRR,

 • 2016-10-17

  Starostwo Powiatowe w Policach we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową uruchomiło w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru system płatności elektronicznych dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych korzystających z systemu zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia GEO-INFO i.Kerg.

  Płatności na rzecz Starostwa realizowane są przez usługę Paybynet działającą w schemacie przelewu bezpośredniego z konta Geodety na konto Starostwa.


  Prowizja od transakcji jest uzależniona od kwoty przelewu i wynosi:

  • do 100.00 zł wynosi 0.99 zł
  • od 100.01 zł do 300.00 zł wynosi 1.99 zł
  • od 300.01 zł do 1000.00 zł wynosi 2.99 zł
  • od 1000.01 zł do 5000.00 zł wynosi 4.99 zł
  • od 5000.01 zł do 10000.00 zł wynosi 9.99 zł

  Do podanych opłat doliczany jest podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia DOO.
  Wskazana powyżej prowizja pobierana jest od Płatnika i wpływa na rachunek bankowy KIR.
  Prowizja dla KIR pobierana jest od Płatnika automatycznie z chwilą dokonania Płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

  Aktualna lista banków realizujących usługę PayByNet jest do pobrania tutaj.


  Dla efektywnego korzystania z płatności elektronicznych proponujemy poniżej optymalną procedurę zamawiania materiałów zasobu do pracy geodezyjnej.

  1. W zgłoszeniu pierwotnym zamawiamy te materiały, które mogą zostać automatycznie wygenerowane przez system, a więc przykładowo:

  • wektorowa mapa zasadnicza
  • wektorowa mapa ewidencyjna
  • opisy topograficzne punktów osnów
  • wykazy współrzędnych punktów osnów
  • wykazy współrzędnych obiektów baz danych EGiB oraz - jeśli dla danego terenu istnieją - GESUT, BDOT500
  • wypisy z ewidencji gruntów
  • wypisy z kartoteki budynków
  • pliki wymiany w formatach GIV, TANGO, SWDE
  • projekty uzgodnione w czasie Narad Koordynacyjnych (d. ZUDP)

  Dokonujemy płatności. W ciągu 30 minut system przygotowuje materiały zasobu, które natychmiast są dostępne do pobrania łącznie z licencją.

  2. W razie potrzeby, składamy zgłoszenie uzupełniające zamawiając materiały zasobu, których przygotowanie będzie wymagało ingerencji pracownika Ośrodka - przykładowo skan materiału archiwalnego, takiego jak analogowa mapa zasadnicza (pozycja cennikowa 16.2 - Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1-15 w postaci elektronicznej).


  2015-10-23

  Informujemy, że w zakładce "Pliki - dla geodetów", sekcja Oprogramowanie udostępniono klucz publiczny serwera Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach oraz aplikację służącą do weryfikacji autentyczności podpisu cyfrowego plików materiałów PZGiK wydawanych przez ODGiK w Policach


  2015-06-26

  Przypominamy, że:

  1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oraz pikiety.
  2. Ze względu na dokładność określania wysokości wyróżnia się:
   1) naziemne szczegóły terenowe, w szczególności:
  1. przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych,
  2. elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu;
   2) podziemne szczegóły terenowe, takie jak:
  1. dna studzienek kanalizacyjnych,
  2. wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy w ich najniższych punktach,
  3. osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów rurowych, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów,
  4. wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci uzbrojenia terenu,
  5. górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych tych kabli,
  6. załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów.

  Wyniki pomiarów przekazywane do PZGiK powinny zawierać rzędne wysokości określone w sposób zgodny z przytoczonym powyżej przepisem.


  2014-08-06