header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Narady koordynacyjne (NK)
(dawny Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)


Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
Narady koordynacyjne
ul. Tanowska 8
72-010 Police


Starosta Policki
ul. Tanowska 8
72-010 Police

Narady koordynacyjne dla obszaru powiatu polickiego są organizowane przez Starostę Polickiego na mocy przepisów art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752).

  WNIOSEK TRADYCYJNY
 • WNIOSEK TRADYCYJNY — wniosek na naradę koordynacyjną wraz z załączonymi dokumentami w tradycyjnej (nieelektronicznej, papierowej) postaci można składać (i) wysyłkowo pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej lub (ii) osobiście w kancelarii Starostwa mieszczącej się na parterze.

  Uwaga! Koniecznie należy na wniosku wskazać adres poczty elektronicznej do korespondencji.
 • OPŁATA — opłatę za uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej należy dokonać dopiero po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty (DOO) na wskazany we wniosku adres e-mail.

 • ODBIÓR — o sposobie odbioru dokumentów decyduje wnioskodawca zaznaczając odpowiednie pole na wniosku; odbiór uzgodnionych dokumentów (protokół oraz urzędowo oklauzulowany wyplot projektu) może odbywać się poprzez wysyłkę z urzędu na wskazany na wniosku adres lub osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem biura narad koordynacyjnych.

 • WNIOSEK ELEKTRONICZNY
 • WNIOSEK ELEKTRONICZNY — projektanci, którzy wystąpili z wnioskiem o dostęp i uzyskali dostęp zdalny, mogą składać w pełni elektroniczne wnioski na naradę koordynacyjną, za pomocą aplikacji internetowej Geo-Info i.Projektant.

 • DOSTĘP ZDALNY — dostęp do aplikacji GEO-INFO i.Projektant można uzyskać tylko i wyłącznie na podstawie kompletnie oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie dostępu, złożonego w urzędzie. Samodzielne zarejestrowanie się przez portal GEO-INFO i.Konto nie daje dostępu do aplikacji i.Projektant.

  Uwaga! Wniosek o dostęp przesyłany przez pocztę elektroniczną musi być podpisany przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną) lub profilu zaufanego.
 • PLIKI Z NARADY — uzgodnione pliki, protokół (plik pdf) wraz z projektem opatrzonym właściwą klauzulą (plik pdf), są dostępne następnego dnia roboczego po zakończeniu narady.

 • NARADA KOORDYNACYJNA
 • NARADA — narada koordynacyjna dla wniosków tradycyjnych oraz elektronicznych odbywa się w ten sam sposób – zdalnie – i trwa min. 5 dni roboczych; kompletny (bez braków) wniosek trafia na najbliższą dostępną naradę dopiero po wpłynięciu do urzędu opłaty za uzgodnienie.

 • Projektanci, korzystający z aplikacji GEO-INFO i.Projektant, mogą na bieżąco kontrolować proces uzgodnień i reagować w trakcie narady na ewentualne zastrzeżenia ze strony konsultantów/gestorów branż.

Termin najbliższej narady koordynacyjnej, na którą może trafić wpływający dzisiaj do urzędu wniosek o uzgodnienie:

29.05.2024 — 05.06.2024

Uwaga! Narady koordynacyjne dla obszaru powiatu polickiego odbywają się w trybie zdalnym.

Oznacza to, że narada trwa min. 5 dni roboczych – zazwyczaj zaczyna się w czwartek i kończy w środę następnego tygodnia i jest przeprowadzana zdalnie, za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej.

 • Aby wniosek o uzgodnienie trafił na najbliższą dostępną naradę koordynacyjną:

  musi być opłacony – płatność na podstawie dokumentu obliczenia opłaty (DOO) musi wpłynąć do urzędu przed rozpoczęciem narady oraz
  nie może mieć żadnych braków – ewentualne braki i uwagi do wniosku są dostępne w zakładce Wnioski NK.

 1. Wniosek – wypełniony wniosek (formularz NK) – aktualny formularz można pobrać w zakładce Pliki.
  Wniosek może złożyć w swoim imieniu inwestor lub projektant, a także – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – pełnomocnik w imieniu inwestora lub projektanta.
  Uwaga! Koniecznie należy podawać na wniosku dane kontaktowe – nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Pełnomocnictwo – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy (inwestora lub projektanta) występuje przedstawiciel. Dotyczy to również przypadku, gdy projektant występuje z pełnomocnictwa w imieniu inwestora.
  Uwaga! Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923).
  Zgodnie z ustawą zwolnienie od tej opłaty obejmuje m.in. sytuacje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest najbliższej rodzinie, a także jeżeli mocodawcą są jednostki budżetowe lub samorządu terytorialnego (np. gmina).
 3. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu – dwa egzemplarze wyplotu planu sytuacyjnego (planszy koordynacyjnej).
  • Projekt powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapie do celów projektowych), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, zawierającej przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu dotychczas uzgodnionych.
   Uwaga! Obowiązek poświadczania przez projektanta kopii mapy do celów projektowych za zgodność z oryginałem wynika z art. 28b ust. 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — bynajmniej nie z ustawy Prawo Budowlane (!).
  • Projekt powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa, w tym opatrzony metryką z imieniem i nazwiskiem projektanta wraz z numerem uprawnień budowlanych, datą oraz podpisem projektanta.
  • Projektowane odcinki sieci uzbrojenia terenu powinny być oznakowane barwnie, zgodnie z jednolitymi zasadami stosowanymi w geodezji (gaz – kolor żółty, woda – niebieski, itp.) oraz opisane w legendzie.
  • Dla zwiększenia czytelności wyplotu można w kolorze pokazać jedynie projektowane przewody i urządzenia sieci uzbrojenia terenu, a pozostałą treść mapy w odcieniach szarości.
  • Punkty charakterystyczne (załamania) projektowanych przewodów sieci uzbrojenia terenu powinny być oznakowane na odnośnikach.
  • Przy wyplocie projektu koniecznie należy zachować treść i symbolikę oryginalnej mapy, szczególnie zwracając uwagę na grubości i rodzaje linii.
  • Przy wyplotach obejmujących niepełny zakres mapy należy zwrócić uwagę, aby obszar wydruku zawierał ramkę mapy (dane opisowe mapy), co najmniej jeden opisany krzyż siatki kwadratów oraz strzałkę północy.
  • W przypadku projektu składającego się z wielu arkuszy, kolejne arkusze powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać schemat orientacyjny łączenia arkuszy.
 4. Klauzula urzędowa albo oświadczenie geodety dotyczące mapy do celów projektowych – kopia urzędowej klauzuli (pieczęć z numerem zasobu oraz podpisem osoby reprezentującej organ) stanowiącej potwierdzenie przyjęcia operatu technicznego z wykonania mapy do państwowego zasobu geodezyjnego (najczęściej na kopii tzw. "karty rejestracyjnej") albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji pracy geodezyjnej (oryginał lub podpisany cyfrowo plik).
 5. Warunki techniczne – dokument fakultatywny – kopia aktualnych warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz innych dokumentów (np. umowa o przyłączenie do sieci, uzgodnienie lokalizacji złącza ZKP) wymaganych przez gestorów tych sieci.
 6. Plik dxf* – elektroniczny plik projektu w tekstowym formacie dxf. Plik powinien zawierać przebieg projektowanych przewodów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu na treści mapy do celów projektowych (w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH).

*Pliki elektroniczne można przesłać, po złożeniu dokumentacji do uzgodnienia, pocztą elektroniczną pod adresem zudp@policki.pl, w temacie umieszczając nadany numer kancelaryjny sprawy.


Wytyczne dla wniosków w postaci tradycyjnej (nieelektronicznej) w pliku pdf.

 • Aby uzyskać możliwość zdalnego składania wniosków na naradę koordynacyjną należy złożyć w urzędzie wniosek o przyznanie zdalnego dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Projektant.

 • Wniosek o przyznanie zdalnego dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Projektant jest dostępny w zakładce Pliki dla interesantów.

 • Wniosek o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Projektant należy:

  wydrukowany, wypełniony i podpisany oryginał złożyć osobiście w kancelarii lub przesłać pocztą pod adresem korespondencyjnym narad koordynacyjnych lub
  wypełniony i podpisany elektronicznie plik pdf przesłać pod adresem: narady@policki.pl lub zudp@policki.pl.
 • Wytyczne oraz informacje dla projektantów do pobrania w pliku pdf.

 • Aby poprawnie przekazywać podpisane pliki projektowe (pdf) w aplikacji GEO-INFO i.Projektant należy je podpisywać elektronicznie (podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym). Podpis ten podlega weryfikacji.

  W związku z tym, przed wystąpieniem o dostęp zdalny, prosimy się upewnić, czy mogą Państwo korzystać z funkcjonalności podpisu elektronicznego.

  Uwaga! Projekt w formie elektronicznej (pdf) musi być podpisany elektronicznie przez autora oraz musi zawierać poświadczenie za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.

 • Ze względów technicznych do wniosków elektronicznych składanych przez aplikację Geo-Info i.Projektant należy załączać tylko jeden plik dxf z projektem – w przypadku wykorzystania kilku różnych map (plików) do przygotowania jednego projektu, jeśli tylko jest to praktycznie wykonalne, należy przygotować pojedynczy wspólny plik do uzgodnienia na naradzie.
  Przy dużych, wieloczęściowych projektach, składających się z wielu plików, których ze względów technicznych nie można scalić, prosimy, aby przy wprowadzaniu wniosku w aplikacji Geo-Info i.Projektant, zaznaczać to w uwagach do wniosku.

 • Plik dxf (rozszerzenie .dxf) – tekstowy (ważne: nie binarny!) plik służący do wymiany danych (rysunków) wektorowych, zgodny z otwartą specyfikacją opracowaną przez firmę Autodesk.

 • Plik powinien zawierać wektorową postać projektu (włącznie z oznakowanymi na odnośnikach punktami charakterystycznymi projektowanych odcinków sieci) na elektronicznej mapie do celów projektowych, przygotowanej przez uprawnionego geodetę, wykonanej w ramach pracy geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (co winno być poświadczone urzędową klauzulą lub oświadczeniem wykonawcy pracy geodezyjnej).

 • Należy zwrócić uwagę na zachowanie oryginalnego układu współrzędnych geodezyjnych mapy (układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH). Nie należy przeskalowywać mapy (między krzyżami siatki kwadratów powinno być 50 jednostek dla skali mapy 1:500).

 • Prawidłowo przygotowany plik dxf powinien się otwierać w darmowej (i wolnej od reklam) przeglądarce plików wektorowych Autodesk DWG Trueview (dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony producenta oprogramowania).

 • Projekty dotyczące instalacji (odcinek łączący układ pomiarowy z budynkiem lub budowlą – wyłącznie w granicach działki budowlanej) – nie podlegają uzgodnieniu na NK.

 • Przyłącza oraz sieci w granicach działki budowlanej podlegają uzgodnieniu na NK tylko na wniosek inwestora, projektanta, gestora sieci lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 • Tereny zamknięte – uzgodnieniu na NK nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych (tj. terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych). Koordynację prowadzi zarządca tego terenu.

 • Aktualność podkładu mapowego – mapa do celów projektowych zachowuje aktualność, dopóki w zakresie opracowania nie zostaną stwierdzone zmiany (np. inwentaryzacje obiektów, podziały nieruchomości, projekty sieci uzbrojenia terenu). W celu aktualizacji mapy należy zgłosić się do uprawnionego geodety.

 • W sprawach opłaty skarbowej organem podatkowym właściwym miejscowo jest Burmistrz Gminy Police. Numer konta do wpłat opłaty skarbowej dostępny jest na stronie internetowej Gminy Police.

 • Opłaty za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną, po zarejestrowaniu wniosku.

  Uwaga! Opłatę drogą elektroniczną należy wnosić tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu obliczenia opłaty (DOO), wystawionego po zarejestrowaniu wniosku.

  Prosimy nie wnosić opłaty przed złożeniem i zarejestrowaniem wniosku w urzędzie!

 • Wysokość stawek podstawowych oraz szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych są określone w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wiąże się z liczbą rodzajów sieci (np. sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, itp.) bądź przyłączy podlegających uzgodnieniu, nie dotyczy zaś długości tych sieci bądź liczby przyłączy jednego rodzaju.

 • Stawka podstawowa za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wynosi 150 zł.
  Stawki szczegółowe wynoszą odpowiednio:

  › 150 zł – za pierwszy rodzaj sieci uzbrojenia terenu,
  › 105 zł – za każdy następny rodzaj sieci uzbrojenia terenu (150 zł x 0,7),
  › 105 zł – za pierwszy rodzaj przyłącza (150 zł x 0,7),
  › 73,50 zł – za każdy następny rodzaj przyłącza (150 zł x 0,7 x 0,7).

Opłata skarbowa od czynności złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu administracji publicznej w związku z naradami koordynacyjnymi organizowanymi dla powiatu polickiego – plik pdf.

Biuro czynne (Starostwo Powiatowe w Policach, ul.Tanowska 8, I piętro, p. nr 114):

 • poniedziałek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 16:00
 • wtorek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 15:30
 • środa: biuro zamknięte – narada koordynacyjna
 • czwartek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 15:30
 • piątek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 15:00

Informacja o etapie uzgodnienia wniosku dostępna w zakładce "Wnioski NK".